Russian-English-Russian Dictionary

https://www.scribd.com/document/563854717/Russian-English-Russian-Dictionary