ონლაინ ტესტები

ქვემოთ წარმოდგენილი ტესტირების მოდული განკუთვნილია ენის იმ მცოდნეთათვის,
რომლებიც ახორციელებენ მთარგმნელობით საქმიანობას ინგლისურ ენაზე. ძირითადი
აქცენტი გაკეთებულია სპეციალიზებული ტერმინების მართებულ გამოყენებაზეთარგმნის პროცესში.

შენიშვნა: ტესტი შეგიძლიათ მრავალჯერადად შეასრულოთ, სასურველი შედეგისმიღებამდე.

გისურვეთ წარმატებებს !
დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი !