უცხო სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი მ. ჭაბაშვილი

https://www.scribd.com/document/564092663/%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B-%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98