რედაქტირება/ლოკალიზაცია

რედაქტირება გულისხმობს უკვე არსებული თარგმანის ჩასწორებას: სტილის, ორთოგრაფიის, დარგობრივი ტერმინებისა და დედანთან შესაბამისობის მიმართულებით. აღნიშნული განსაკუთრებით ეხება აკადემიური ხასიათის ნაშრომებსა და გამოცემებს, რომელთაც მომავალში მრავალჯერადი გამოყენება ექნებათ.

ხშირად ენის კარგი მცოდნეებიც კი, რომელთათვის სათარგმნი უცხო ენა მშობლიურ ენას არ წარმოადგენს თავს იჩენს უცხო ენის ბუნებრივი სტილის პრობლემა, სწორედ ამიტომ საბოლოო რედაქტირებას შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მქონე, მშობლიური ენის მცოდნე ასრულებს. რედაქტირების ფაქსი დამოკიდებულია თავად არსებული ტექსტის გამართულობის დონესა და დარგობრივ მიმართულებაზე. ისეთი დარგები, რომელთა განვითარება ჩვენთან ან დაბალია ან საერთოდ არ არის განვითარებული შედარებით მაღალ ფასს საჭიროებს, რადგან ამ შემთხვევაში ტექსტი იგზავნება ჩვენს პარტნიორ საზღვარგარეთის უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან.

კორექტირება

კორექტირება სრული რედაქტირების პირველი ეტაპია, სხვაობა კი შემდეგია (ინგლისური ენის მაგალითზე):

ცვლილებები საწყის ტექსტშიკორექტირებარედაქტირება
გრამატიკული ასპექტები
ვნებითი და მოქმედებითი გვარის სწორი გამოყენება
პუნქტუაცია
მართლწერა
ასომთავრული და ქვედა რეგისტრის ასოების სწორი გამოყენება
ტერმინები და ფრაზები
ტექსტის ადაპტაცია ბრიტანული ან ამერიკული სტილის მიხედვით
კითხვადობის, მთლიანობისა და თანამიმდევრულობის გაუმჯობესება
პარაგრაფებისა და წინადადებების ლოგიკური კავშირი
პარაგრაფებისა და წინადადებების ლოგიკური კავშირი
შეთავაზებები სტილის, ტონალობის, შერჩეული სიტყვებისა და წინადადებების სტრუქტურის ცვლილებაზე
ნაკლები ფუნქციის მქონე აზრობრივი გამეორებების ამოღების შემოთავაზება
საზომი ერთეულებისა და ფორმატირების სწორი გამოყენება
წარმოდგენილი მონაცემებისა და გრაფიკული მასალის შესაბამისობის დადგენა ტექსტში მოცემულ დასკვნებთან

ლოკალიზაცია

„ლოკალიზაცია“ თარგმანთან შედარებით უფრო ყოვლისმომცველი პროცესია და ეხება კულტურულ და არა ტექსტუალურ კომპონენტებს, ასევე ენობრივ საკითხებს პროდუქტის ან მომსახურების სხვა ქვეყნისთვის ან რეგიონისათვის დამახასიათებელი კომპონენტების გათვალისწინებით. აღნიშნული მოიცავს, პროგრამული უზრუნველყოფის, ტექნიკური მენიუს, მომსახურების სპექტრის თარგმანსა და ადაპტირებას ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. აღნიშნული განსაკუთრებით აქტუალურია მაშინ, როცა საქმე ეხება ინოვაციური ხასიათის პროდუქტს ან მომსახურებას, რომელიც ჯერ-ჯერობით არ არსებობს პრაქტიკაში ამა თუ იმ ქვეყანაში.

როგორ ხდება ლოკალიცაზია და რედაქტირება ?
თანამედროვე მსოფლიოში მაღალკვალიფიციური დოკუმენტაცია ყველა ენაზე ხშირად განსაზღვრავს ბაზარზე კომერციულ წარმატებას. ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციად იქცა გლობალიზაცია, რომელიც გავლენას ახდენს მთარგმნელობით მომსახურებაზე. თარგმანის რედაქტირება გულისხმობს მის მთლიან სტილისტიკურ დამუშავებას. რედაქტირების დროს ვხელმძღვანელობთ შემდეგი ძირითადი მიდგომებით:
ა) თუ ერთი და იგივე აზრი შეიძლება გამოიხატოს რამდენიმე საშუალებით, მაშინ უპირატესობა ენიჭება ყველაზე მოკლეს.
ბ) თუ უცხოენოვანი სიტყვა ყოველგვარი დანაკარგის გარეშე შეიძლება შევცვალოთ სათარგმნი ენის სიტყვით, მაშინ ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
გ) ყველა ტერმინი და დასახელება უცვლელად უნდა დარჩეს, და იგი ერთმნიშვნელოვანი უნდა იყოს.
დ) სათაურის თარგმანი უნდა ასახავდეს ტექსტის, სტატიის, პატენტის და ა.შ. შინაარსის არსს. ამიტომ სათაური ყოველთვის ბოლოს ითარგმნება ტექსტის ყველა თავისებურების გათვალისწინებით.
ე) ლოკალიზაციის დაწყებამდე ხდება წარმოდგენილი ტექსტის შინაარსის, დანიშნულებისა და მიზნობრიობის გაანალიზება. სპეციალური ტერმინების დამუშავება, ტექსტის ძირითადი ნაწილების კონტექსტური გაანალიზება.
ვ) ადგილობრივი პრაქტიკის კულტურული თავისებურებების ანალიზი და მათი გათვალისწინების შესაძლებლობების დადგენა თარგმანში.
ზ) მიღებული ტექსტის თავსებადობის ანალიზი ორიგინალთან და თავად ტექსტის ფუნქციურ მიზნებთან.

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები