მხატვრული თარგმანი

მარკეტინგული მასალების ან მხატვრული ლიტერატურის თარგმანისას ძირითადი ყურადღება ექცევა სტილს და აზრის ზუსტ გადმოცემას, სემანტიკურ და კულტუროლოგიურ დონეზე.როგორც მხატვრული, ისე არამხატვრული ტექსტი სიტყვებითა და შესიტყვებებით ნაქსოვი ქსოვილია. მაგრამ მხატვრულისაგან განსხვავებით, არამხატვრული ტექსტი წმინდა ინფორმაციული ხასიათის ტექსტია – ყოველგვარი ემოციების აღმძვრელი შეფერილობის გარეშე; მაშინ როდესაც მხატვრულ ტექსტში, მთავარი ინფორმაცია კი არ არის, არამედ მისი ფორმა, შეფუთულობა, რომელმაც ესთეტიკურ-ემოციური ზეგავლენა უნდა მოახდინოს მკითხველზე. თუმცა, როგორც მხატვრულ ტექსტში მოიპოვება წმინდა ინფორმაციული ხასიათის უჩუქურთმო ადგილები, ისე არამხატვრულ ტექსტში გვხვდება მხატვრული მუხტის მქონე „ოაზისები“.

ყოველგვარი თარგმანი, უპირველეს ყოვლისა, მონაწილე მხატვრული თარგმანის ძირითადი ამოცანა ადეკვატურობის განსაზღვრა და მისი მიღწევის ზოგადი გზების დადგენაა. დედნისა და თარგმანის ტექსტთა იდენტურობისათვის, მათში შემავალ შესაბამის გამონათქვამთა საკომუნიკაციო მიზნისა და სიტუაციის ერთიანობის გარდა, აგრეთვე საჭიროა ამ გამონათქვამთა შემადგენელი სიტყვებისა და მათ შორის არსებულ სინტაქსურ მიმართებათა იდენტურობაც.

მთარგმნელის სახელმძღვანელო “კოდექსია” თარგმნის ზოგადი და კერძო თეორიები, რომლებიც პრაქტიკისაგან დაგროვილი მონაცემების განზოგადებას წარმოადგენს, და თავის
მხრივ, ხელს უწყობს თარგმნის პრაქტიკას – განსაზღვრავს რა მის პირობებს, ხასიათსა და ხარისხს.

დელტას მთარგმნელობით ჯგუფში მხატვრული ნაწარმოებების თარგმანს ვახორციელებთ ძირითად ევროპულ ენებზე. თარგმნის პროცესში მხატვრული ტექსტების მრავალფეროვანი ლექსიკიდან გამოდინარე აქტიურად ვიყენებთ ენობრივ კორპუსებს.

 

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები