ინფორმაციის ანალიტიკური მოძიება

ანალიტიკური კვლევა გულისხმობს კონკრეტულ მოთხოვნილ საკითხზე ინფორმაციის ანალიტიკურ მოძიებას ამა თუ იმ ქვეყნის ან/და რეგიონის მიხედვით. ამგვარი ანალიტიკური კვლევის მაგალითებია:  სააქციო საზოგადოებების რეგულირების პრაქტიკა საფრანგეთში, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებების რეგულირების პრაქტიკა გერმანიაში, სახელმწიფო საწარმოთა რეგულირება პოლონეთის კანონმდებლობის მიხედვით და ა.შ.

დასმულ საკითხზე მოკვლევის ჩატარებამდე გაცნობებთ ამგვარი კვლევის განხორციელების შესაძლებლობას, ვადებსა და ფასს, მისაღები შედეგების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მახასიათებლებს.

ანალიტიკური კვლევის განხორცილებებისას, შესაბამისი ვალიდური და სანდო მასალების მოძიება და თარგმნა ხორციელდება რამდენიმე წყაროდან, შესაბამისად ეს მომსახურება თარგმანთან შედარებით საშუალოდ 15%-ით მაღალი ფასით გამოირჩევა.

ნიმუშის სახით შეგიძლიათ იხილოთ ის ანალიტიკური კვლევა/უცხოური გამოცდილების მოძიების მაგალითები, რომელიც გასულ წლებში განხორცილდა ჩვენს მიერ:

Jury Trial
E Governance
Jury UKვ
Publicity

ჩვენი დამკვეთები

ჩვენ ვპასუხობთ ჩვენი დამკვეთების ყველა მოთხოვნას, მათ მოლოდინებზე მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით

ჩვენი დამკვეთების მოსაზრებები